Rahayu, S., A. Syaifudin, M. Nugrahaeni, and N. Khoirunnisa. “BERSAMA KITA BANGKIT MELAWAN COVID-19”. GEMI, Vol. 1, no. 2, June 2022, pp. 8-27, doi:10.47200/gemi.v1i2.1261.