Rahayu, S., Syaifudin, A., Nugrahaeni, M. and Khoirunnisa, N. (2022) “BERSAMA KITA BANGKIT MELAWAN COVID-19”, GEMI, 1(2), pp. 8-27. doi: 10.47200/gemi.v1i2.1261.