RAHAYU, S.; SYAIFUDIN, A.; NUGRAHAENI, M.; KHOIRUNNISA, N. BERSAMA KITA BANGKIT MELAWAN COVID-19. GEMI, v. 1, n. 2, p. 8-27, 30 jun. 2022.