Rahayu, S., Syaifudin, A., Nugrahaeni, M., & Khoirunnisa, N. (2022). BERSAMA KITA BANGKIT MELAWAN COVID-19. GEMI, 1(2), 8-27. https://doi.org/10.47200/gemi.v1i2.1261