SusantoD. and HasanahE. (2022) “BUDAYA BELAJAR DIKELAS V SD MUHAMMADIYAH MRISI”, Academy of Education Journal, 13(2), pp. 273-283. doi: 10.47200/aoej.v13i2.1127.