SusantoD.; HasanahE. BUDAYA BELAJAR DIKELAS V SD MUHAMMADIYAH MRISI. Academy of Education Journal, v. 13, n. 2, p. 273-283, 1 jul. 2022.