Rahayu, S., T. Nugroho, M. Muthmainnah, D. Nadjih, M. Parid, and N. Bahem. “Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 12, no. 1, Apr. 2022, pp. 119 -32, doi:10.47200/ulumuddin.v12i1.1110.