Rahayu, S., Nugroho, T., Muthmainnah, M., Nadjih, D., Parid, M. and Bahem, N. (2022) “Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand”, Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 12(1), pp. 119 - 132. doi: 10.47200/ulumuddin.v12i1.1110.