Rahayu, Supriati, Taufik Nugroho, Muthmainnah Muthmainnah, Difla Nadjih, M. Parid, and Nur Bahem. 2022. “Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand”. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 12 (1), 119 -32. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1110.