RAHAYU, S.; NUGROHO, T.; MUTHMAINNAH, M.; NADJIH, D.; PARID, M.; BAHEM, N. Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, v. 12, n. 1, p. 119 - 132, 11 abr. 2022.