Rahayu, S., Nugroho, T., Muthmainnah, M., Nadjih, D., Parid, M., & Bahem, N. (2022). Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai Dalam Negara Thailand. Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1), 119 - 132. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1110