Budiyanto, M., H. Kristiyanto, and M. Savareno. “Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta”. CivETech, Vol. 4, no. 1, Jan. 2022, pp. 30 -40, doi:10.47200/civetech.v4i1.1104.