Budiyanto, M., Kristiyanto, H. and Savareno, M. (2022) “Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta”, CivETech, 4(1), pp. 30 - 40. doi: 10.47200/civetech.v4i1.1104.