BUDIYANTO, M.; KRISTIYANTO, H.; SAVARENO, M. Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta. CivETech, v. 4, n. 1, p. 30 - 40, 3 jan. 2022.