Budiyanto, M., Kristiyanto, H., & Savareno, M. (2022). Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta. CivETech, 4(1), 30 - 40. https://doi.org/10.47200/civetech.v4i1.1104