[1]
Budiyanto, M., Kristiyanto, H. and Savareno, M. 2022. Analisis Aliran Banjir Sungai Gajah Wong Daerah Istimewa Yogyakarta. CivETech. 4, 1 (Jan. 2022), 30 - 40. DOI:https://doi.org/10.47200/civetech.v4i1.1104.